Hôm nay: Ngày 17 tháng 11 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 07/05/2019 / Số lượt xem: 241

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết các Hội nghị BCH Trung ương Đảng, Khóa XII

Thực hiện Công văn số 1860-CV/HU ngày 02/5/2019 của Thường trực Huyện ủy và Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 04/5/2019, Chi bộ BHXH huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

        Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày nội dung các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về Công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

          Sau hội nghị, Chi bộ BHXH huyện cần bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy và BHXH tỉnh để xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch, nêu rõ nhận thức của cá nhân sau khi học tập các Nghị quyết; liên hệ việc thực hiện Nghị quyết với chức trách, nhiệm vụ được giao; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết và nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

        Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết để xây dựng chương trình kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; chú trọng tính hiệu quả trong việc học tập, quán triệt để tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đạt hiệu quả cao./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 10  
Lixao Lixao  Total: 719023