Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 06/05/2019 / Số lượt xem: 79

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 theo Văn bản số 1685-CV/BTGTU ngày 02/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

         Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà Báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, ngày 02/5/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có Công văn số 1685-CV/BTGTU đề nghị: Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí của tỉnh; tổ chức triển khai và thực hiện tốt một số nội dung:

           Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tham gia Giải báo chí toàn quốc, qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

            Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc với nhiều hình thức, từ đó tạo sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tuyên truyền, chú trọng việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; phản ánh những thành tựu, kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 23  
Lixao Lixao  Total: 666164