Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 04/05/2019 / Số lượt xem: 115

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị: Tiếp tục nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tiếp tục triển khai các nghị quyết, quy định của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 04/5/2019, Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức hội nghị: Tiếp tục nghiên cứu, học tập các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định số 17-QĐ/TW của Bộ Chính trị


Đ/c Trần Viết Hùng - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai, quán triệt các Nghị quyết BCH Trung ương Đảng khóa XII

         Dự hội nghị riển khai, quán triệt các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

        Tại hội nghị, đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã khái quát lại nội dung các nghị quyết từ Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 8, tính lô gic, nhất quán của các nghị quyết. Đặc biệt chú trọng và nhấn mạnh nghị quyết về công tác xây dựng đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ quy định; về nêu gương của cán bộ, đảng viên…. Cụ thể: Đồng chí đã trình bày các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

       Mỗi chi bộ trong toàn Đảng bộ cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; mỗi cán bộ đảng viên cần có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước bất cứ khó khăn, thách thức nào, có tinh thần cầu thị, lắng nghe, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được Đảng phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó chính là thước đo lòng trung thành của mỗi cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân. Sau hội nghị, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch gửi Bí thư cấp ủy triệu tập hội nghị. Nội dung bài thu hoạch phải nêu rõ nhận thức cá nhân về những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gắn với trách nhiệm của cá nhân. Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng bài thu hoạch; yêu cầu viết lại bài thu hoạch nếu sao chép hoặc nội dung không đạt yêu cầu.

         Cùng ngày, đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt và triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương được quán triệt và triển khai tại Hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh nói riêng. Đề nghị Bí thư các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Thống nhất mục tiêu, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là công việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đ/c Đào Duy Hiện - Bí thư Đảng ủy triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư

          Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Theo đó, mục đích nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ; đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Giúp cho cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững nội dung Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị.


Đ/c Phạm Đình Chính - Ủy viên BTV - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phổ biến Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

         Qua hội nghị, các chi bộ trực thuộc phải tiếp tục quán triệt các nội dung của Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng tính hiệu quả trong việc học tập, quán triệt để tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao và đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đạt hiệu quả./.

BBT

 

 

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 29  
Lixao Lixao  Total: 666179