Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 26/04/2019 / Số lượt xem: 143

BHXH Việt Nam ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

         Quy chế quy định việc quản lý, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trong toàn ngành BHXH Việt Nam và cập nhật biến động người tham gia theo cơ sở dữ liệu hộ gia đình.

          Quy trình cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT được quy định như sau:

          Bước 1: Tìm kiếm

          a) Tìm kiếm người tham gia trong cùng hộ gia đình:

        - Nếu tồn tại người trùng bộ thông tin định danh và xác định, xác minh là một người thì không thực hiện cấp mã số BHXH.

         - Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh) và chưa đồng bộ thì tiến hành xác minh. Trường hợp là một người thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc phụ lục kèm theo mẫu TK1-TS.

          - Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh) và đã đồng bộ thì tiến hành xác minh thông tin. Trường hợp là một người thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia.

          - Nếu không tồn tại người hoặc không xác định đúng người trong hộ gia đình thì cán bộ nhập liệu chuyển sang thực hiện tìm kiếm theo người tham gia khác hộ gia đình.

          b) Tìm kiếm người tham gia khác hộ gia đình

         Cán bộ thực hiện tìm kiếm người tham gia trên toàn quốc lần lượt theo các bộ chỉ tiêu sau:

         - Tìm kiếm theo Bộ thông tin định danh trên toàn quốc.

         - Tìm kiếm theo CMND/ hộ chiếu/thẻ căn cước công dân trên toàn quốc.

         - Tìm kiếm theo mã tỉnh khai sinh, họ và tên, năm sinh trên toàn quốc.

         - Tìm kiếm theo họ và tên, năm sinh trên mã tỉnh hộ khẩu/trên toàn quốc.

         2.2. Bước 2: Cập nhật

         a) Trường hợp tìm thấy người trùng bộ thông tin định danh:

        - Nếu xác minh là một người thì không thực hiện cấp Mã số BHXH.

       - Nếu xác minh là hai người khác nhau thì cán bộ nhập liệu bổ sung thông tin, chuyển về Trung tâm Công nghệ thông tin cấp mã số BHXH.

        b) Trường hợp tìm thấy và xác minh đúng tham gia nhưng không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh).

         - Trường hợp chưa đồng bộ với phần mềm TST thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc mẫu TK1-TS.

         - Trường hợp đã đồng bộ với phần mềm TST thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia.

         c) Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin người tham gia chuyển đề nghị Tổ kiểm soát duyệt cấp mã số BHXH.

         2.3. Bước 3: Phê duyệt

        Cán bộ kiểm soát thực hiện xác minh, kiểm tra thông tin người tham gia đối với đề nghị của cán bộ nhập liệu.

          a) Trường hợp dữ liệu hợp lệ thì phê duyệt.

          b) Trường hợp dữ liệu không hợp lệ thì không phê duyệt kèm lý do không phê duyệt.

         3. Cán bộ kiểm soát ghi Mã số BHXH của người tham gia được duyệt, cấp mới vào Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02- TS), Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH để thực hiện các nghiệp vụ phát sinh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

           Thực hiện Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. BHXH tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-BHXH ngày 05/4/2019 về việc thành lập Tổ kiểm soát cơ sở dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số BHXH; trong đó: Trưởng phòng Công nghệ thông tin là Tổ trưởng; Trưởng phòng Quản lý thu là Tổ phó thường trực; Trưởng phòng Cấp Sổ, thẻ là Tổ phó; thành viên là lãnh đạo, viên chức các phòng: Kế hoạch tài chính, Khai thác và Thu nợ, Công nghệ thông tin, Quản lý thu.Tổ kiểm soát cơ sở dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số BHXH có trách nhiệm: Tổ chức tập huấn Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH, BHYT đến toàn thể cán BHXH cấp tỉnh, huyện và các đơn vị, tổ chức có liên quan; triển khai có hiệu quả Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH, BHYT Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; tiếp nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết, tháo gỡ; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế theo quy định./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 27  
Lixao Lixao  Total: 666150