Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 11/04/2019 / Số lượt xem: 75

Khối thi đua văn hóa - xã hội ký kết thi đua năm 2019.

Chiều ngày 10/4/2019, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực thi đua khối văn hóa-xã hội năm 2019 tổ chức Hội nghị ký kết thi đua năm 2019 giữa các đơn vị trong khối. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Kim Việt, Quyền Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh.

Lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2019

          Khối thi đua văn hóa - xã hội gồm có 07 đơn vị: BHXH tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

         Thực hiện Văn bản số 04/TTTĐ-KVHXH ngày 02/4/2019 của cơ quan thường trực thi đua khối văn hóa-xã hội năm 2019. Thành phần tham dự BHXH tỉnh Tuyên Quang gồm có: Lãnh đạo BHXH tỉnh, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

         Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực thi đua khối văn hóa-xã hội năm 2019 đã thông qua nội dung thi đua; quy chế hoạt động khối; biểu chấm điểm các chỉ tiêu thi đua năm 2019. Các đơn vị trong khối thi đua đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo để tổ chức hoạt động thi đua khối văn hóa – xã hội năm 2019 đạt hiệu quả.

        Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2019; khối thi đua văn hóa – xã hội phát động phong trào thi đua năm 2019, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

          1. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch; triển khai các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2019.

         2. Thực hiện triệt để việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần  Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa công sở; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc…

           3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường giải pháp thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

          4. Thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra năm 2019. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

         5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng nhằm tham mưu tổ chức, triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua; bồi dưỡng các nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét, chấm điểm thi đua, khen thưởng để thi đua thực sự là động lực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

            Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII. Do vậy các cơ quan, đơn vị trong Khối cần đẩy mạnh và đổi mới nội dung hoạt động thi đua tại đơn vị; Tăng cường phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố tham mưu cho tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2019 của mỗi đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

            Tại Hội nghị các đơn vị trong khối thi đua văn hóa- xã hội đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

BBT


Text/HTML


 
















Thống kê truy cập
Lixao  Online: 33  
Lixao Lixao  Total: 621105