Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 05/04/2019 / Số lượt xem: 64

BHXH Việt Nam: Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

Căn cứ các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02/04/2019 về việc Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 gửi BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

         Bên cạnh việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 cho BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Việt Nam yêu cầu các BHXH tỉnh, thành căn cứ chỉ tiêu được giao, tham mưu với UBND trình HĐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHTN trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN. Rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý để xác định số lao động thuộc diện tham gia, chưa tham gia, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để đôn đốc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Mở rộng mạng lưới Đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất 01 điểm thu BHXH tự nguyện. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phát triển số người tham gia BHXH, BHTN bằng nhiều phương án. Định kỳ 06 tháng, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHTN được giao tại địa phương; báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

         Đồng thời, BHXH Việt Nam giao Ban Thu chỉ đạo, hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai phát triển số người tham gia BHXH, BHTN theo các phương án, đề án và giải pháp phù hợp với từng địa phương; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đối với BHXH tỉnh, thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động, tuyên truyền người tham gia BHXH cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh, BHXH huyện và nhân viên Đại lý thu; định kỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong phát triển số người tham gia BHXH, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu được giao đối với BHXH các tỉnh, thành phố. Giao Vụ Tài chính - Kế toán xây dựng phương án kinh phí tổ chức triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy việc phát triển số người tham gia BHXH, BHTN./.

Nguồn: Báo BHXH

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 27  
Lixao Lixao  Total: 621076