Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 31/01/2019 / Số lượt xem: 105

Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 110/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

        Kế hoạch đặt mục tiêu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu: Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được thủ tướng Chính phủ giao; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 32,5% so với lực lượng lao động, số người tham gia BH thất nghiệp chiếm tỉ lệ 27,9% so với lực lượng lao động, số người tham gia BHYT đạt chỉ tiêu đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP.

         Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP, BHXH Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, dự án để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”; “Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020”.

          Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Chính phủ như: Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH…

          Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

           Duy trì việc kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với các bộ, ban, ngành liên quan để quản lý đơn vị, DN đang hoạt động, thành lập mới. Tích cực điều tra, khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT theo luật định; từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, DN tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho NLĐ.

         Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đề cao tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHYT đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và VTYT trong KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

          Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam, kiểm soát chặt chẽ để không phát sinh thêm các TTHC ngoài quy định.

          Tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH”; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ CCVC ngành BHXH chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

          Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến các cấp, các ngành, NLĐ và nhân dân, đặc biệt quan tâm đến người SDLĐ và NLĐ thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Qua đó, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong việc thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về BHXH, BHYT.

          Tăng cường ứng dụng CNTT, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BHYT nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

          Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm khắc phục tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của CCVC.

           Thông tin chi tiết đề nghị bạn đọc truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam theo địa chỉ: https://www.baohiemxahoi.gov.vn

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 16  
Lixao Lixao  Total: 620997