Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 31/01/2019 / Số lượt xem: 204

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Đó là 01 trong 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra để triển khai thực hiện tốt các nội dung cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

       Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm “tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp Công đoàn, đoàn viên Công đoàn, người lao động và cả người sử dụng lao động. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả, vì lợi ích trước mắt và lâu dài của người lao động”.

         Đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách BHXH, để đảm bảo BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; thực hiện hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch; bám sát các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đề xuất các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 28 đã đề ra, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm:

          - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH.

           - Chủ động tham gia, tích cực, có chất lượng việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BH thất nghiệp và pháp luật khác có liên quan để thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.

           - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương (dự kiến bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2019). Gắn việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH với phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

          - Tăng cường công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn và của người lao động.

          Thông tin chi tiết đề nghị bạn đọc truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam theo địa chỉ: https://www.baohiemxahoi.gov.vn

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 31  
Lixao Lixao  Total: 621011