Hôm nay: Ngày 19 tháng 11 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 14/10/2019 / Số lượt xem: 64

BHXH tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2019.

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 947/BHXH-TCCB về phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2019

         Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu, phát triển đối tượng; giảm số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; đưa tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao. Đồng thời khuyến khích, động viên toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn ngành BHXH tỉnh tập trung sức lực, trí tuệ phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019. Qua phong trào thi đua kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu để phổ biến, nêu gương và nhân rộng trong toàn Ngành.

       BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm thời gian: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 với chủ đề: "Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN”.

        Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng thuộc BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc đơn vị thực hiện mục tiêu đợt thi đua này; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, viên chức để chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể đơn vị. Thực hiện nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thái độ, tác phong phục vụ, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, viên chức gắn với việc thực hiện theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 và Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức ngành BHXH; Công văn số 233/BHXH-TCCB ngày 22/3/2019 về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật và ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ ngành BHXH. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sâu sát của cán bộ quản lý, người đứng đầu các đơn vị, bộ phận trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như trong nắm bắt, chỉ đạo, điều hành hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

      Tăng cường các giải pháp và triển khai có hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Thường xuyên theo dõi kết quả phát triển đối tượng, tình hình nợ đọng để có các giải pháp phát triển đối tượng và đôn đốc thu kịp thời, không để nợ đọng vượt tỷ lệ theo chỉ tiêu giao. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và hậu kiểm đơn vị sử dụng lao động trong việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động; củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 139/QĐ-CT ngày 24/02/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác Liên ngành thu nợ tiền BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 1881/CTPH-CATBHXH ngày 12/12/2017 của Công an tỉnh và BHXH tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 9  
Lixao Lixao  Total: 720190