Hôm nay: Ngày 19 tháng 11 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 07/10/2019 / Số lượt xem: 39

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)

Ngày 04/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 113/KH-UBND về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)

          Nhằm mục đích đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV (2015 - 2020), chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. 2. Biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang …, qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị: tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt gắn với Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn hoặc các chuyên đề thi đua; lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V theo kế hoạch (hoàn thành trong tháng 6 năm 2020);

            Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến. Thành phần, số lượng đại biểu do đơn vị tổ chức Hội nghị quyết định, đảm bảo phù hợp 5 với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý. Lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ V.

Sở Nội vụ - Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025) (hoàn thành trong tháng 4 năm 2020); Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2020 - 2025); Hướng dẫn các nhân tố điển hình tiên tiến xây dựng báo cáo tham luận tại Đại hội; Dự kiến đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, theo hướng dẫn của của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

           Căn cứ nội dung Kế hoạch và các nhiệm vụ được phân công, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 19  
Lixao Lixao  Total: 720177