Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 28/08/2019 / Số lượt xem: 1188

Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý

BHXH Việt Nam vừa có Công văn 3046/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu

        Thời gian qua, hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT luôn hiệu quả, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp; chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia cho cơ quan BHXH, việc ứng dụng CNTT trong quản lý thu chưa đáp ứng được yêu cầu...

         Để khắc phục hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH cũng như đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đúng theo yêu cầu sau:

         Đại lý thu, nhà trường (đại lý): Hướng dẫn người tham gia kê khai hồ sơ, thu tiền đóng; lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)/danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH. Trước 16 giờ hằng ngày nộp hồ sơ và số tiền thu của người tham gia cho Điểm thu Bưu điện cấp xã. Nhận thù lao từ Điểm thu Bưu điện cấp xã theo quy định của BHXH Việt Nam. Đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu (Mẫu C17-TS theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) với Điểm thu Bưu điện cấp xã. Nhận kết quả, sổ BHXH, thẻ BHYT trả cho người tham gia.

         Điểm thu Bưu điện: Thực hiện quy định tại Điểm a Mục 1 nêu trên; nhận hồ sơ và số tiền thu của người tham gia do đại lý thu khác chuyển đến, cấp biên lai thu tiền; tra cứu, cập nhật vào phần mềm quản lý thu (do cơ quan BHXH phân cấp), cấp mã số BHXH cho người tham gia; lập danh sách Mẫu D03-TS, Mẫu D05-TS; nộp hồ sơ, số tiền thu của người tham gia cho cơ quan BHXH trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, số tiền thu của người tham gia; lưu trữ hồ sơ của người tham gia và hồ sơ của các đại lý thu khác theo quy định; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT trả cho người tham gia trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận của cơ quan BHXH; trả thù lao, nhận và thanh toán đủ cho các đại lý thu khác theo quy định của BHXH Việt Nam. Đối với các xã khó khăn chưa có điểm Bưu điện, chậm nhất từ 3-5 ngày một lần, nhân viên Bưu điện trực tiếp đến các đại lý thu trên địa bàn nhận hồ sơ và số tiền thu.

         Cơ quan BHXH: Nhận hồ sơ điện tử, số tiền thu của người tham gia do Bưu điện chuyển đến; thực hiện quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH; chuyển sổ BHXH, thẻ BHYT, danh sách đến hạn phải đóng (Mẫu D08a-TS) hằng tháng cho Bưu điện; đối chiếu biên lai thu tiền, số tiền đã thu (Mẫu C17-TS) với Bưu điện; chi trả thù lao cho Bưu điện để chi cho các đại lý thu khác theo quy định của BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn tại công văn này. Phối hợp với Bưu điện triển khai công văn này tới các đại lý thu trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động của đại lý thu trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn các đại lý thu trên địa bàn thực hiện theo công văn này.

         Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đảm bảo mỗi cấp xã có ít nhất 1 Điểm thu Bưu điện và nhân viên thường trực tại Điểm thu; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đường truyền, phần mềm ứng dụng kê khai và nộp hồ sơ cho các Điểm thu; bố trí đầy đủ nhân viên thường trực để thực hiện./.

Nguồn: Báo BHXH

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 28  
Lixao Lixao  Total: 680110