Hôm nay: Ngày 16 tháng 7 năm 2018
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
 
 STT Mã đơn vị Tên đơn vị KCB Xem DS
1 08101 Bệnh viện đa khoa khoa tỉnh Tuyên Quang
Chi tiết
 2 08101 Bệnh viện đa khoa khoa tỉnh Tuyên Quang  Chi tiết
3 08102  BV Y dược cổ truyền Tuyên Quang Chi tiết
4 08103 BV Lao và Bệnh phổi Tuyên Quang
Chi tiết
5 08104 BV Công an tỉnh Tuyên Quang
Chi tiết
6 08116 BV Phục hồi chức năng Hương Sen
Chi tiết
7 08119 Phòng khám Trung tâm phòng chống bệnh xã hội
Chi tiết
8 08120 Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết
9 08120
 Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết 
10  08120  Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết
11  08120  Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết 
12 08120
Phòng khám đa khoa 153
 Chi tiết
 13   08120 Phòng khám đa khoa 153  Chi tiết
13 08201 Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm
Chi tiết
14 08202 Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13
Chi tiết
15 08203 Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29
Chi tiết
16  08109  Trạm Y tế phường Tân Quang
Chi tiết 
17 08109
Trạm Y tế phường Tân Quang
Chi tiết
18 08107
Trạm Y tế phường Minh Xuân
Chi tiết
19 08108 Trạm Y tế phường Phan Thiết
Chi tiết
20 08108  Trạm Y tế phường Phan Thiết
 Chi tiết
21 08110
Trạm Y tế phường Ỷ La
Chi tiết
22  08110  Trạm Y tế phường Ỷ La Chi tiết
23  08110  Trạm Y tế phường Ỷ La
 Chi tiết
24 08111 Trạm Y tế xã Tràng Đà Chi tiết
25  08111  Trạm Y tế xã Tràng Đà
Chi tiết 
26 08112
Trạm Y tế phường Nông Tiến
Chi tiết
27  08112  Trạm Y tế phường Nông Tiến
 Chi tiết
28 08113
Trạm Y tế phường Hưng Thành
Chi tiết
29 08209
Trạm Y tế xã An Tường
Chi tiết
30  08210 Trạm Y tế xã An Khang
Chi tiết
31  08210  Trạm Y tế xã An Khang
 Chi tiết
32 08235
Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng
Chi tiết
33  08235  Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng
 Chi tiết
34  08235  Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng
 Chi tiết
35 08226 Trạm Y tế xã Thái Long
Chi tiết
36  08226  Trạm Y tế xã Thái Long
 Chi tiết
37 08213
Trạm Y tế xã Đội Cấn
Chi tiết
38 08115
Trạm Y tế phường Tân Hà
Chi tiết
39 08302
Bệnh xá công ty thăm dò khai thác khoáng sản 109
Chi tiết
40 08303
Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương
Chi tiết
41 08304 Phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ
 Chi tiết
42  08304  Phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ
 Chi tiết
43 08307 Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
Chi tiết
44  08307  Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
 Chi tiết
45 08312 Trạm Y tế xã Tú Thịnh
Chi tiết
46 08313
Trạm Y tế xã Thượng Ấm
Chi tiết
47 08314 Trạm Y tế xã Cấp Tiến
Chi tiết
48 08315 Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi
Chi tiết
49 08316
Trạm Y tế xã Phúc Ứng
 Chi tiết
50 08323
Trạm Y tế xã Đại Phú
Chi tiết
51 08324 Trạm Y tế xã Phú Lương
Chi tiết
52 08325
Trạm Y tế xã Tuân Lộ
Chi tiết
53 08326 Trạm Y tế xã Thanh Phát
Chi tiết
54  08328  Trạm Y tế xã Sầm Dương
Chi tiết
55 08330
Trạm Y tế xã Hào Phú
Chi tiết
56 08332 Trạm Y tế xã Vân Sơn
Chi tiết
57 08333
Trạm Y tế xã Quyết Thắng
Chi tiết
58 08336 Trạm Y tế xã Đông Lợi
Chi tiết
59 08337
Trạm Y tế xã Chi Thiết
Chi tiết
60 08338
Trạm Y tế xã Sơn Nam
Chi tiết
61 08204 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn
Chi tiết
62  08204 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn  Chi tiết
63  08204  Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn Chi tiết
64 08205
Bệnh viện đa khoa khu vực ATK
Chi tiết
65 08206 Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10 Chi tiết
66  08206  Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10
 Chi tiết
67 08207
Phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn
Chi tiết
68 08208
Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân Chi tiết
69 08211
Trạm Y tế xã Đội Bình
Chi tiết
70 08212
Trạm Y tế xã Nhữ Khê
Chi tiết
71 08214
Trạm Y tế xã Công Đa
Chi tiết
72 08215 Trạm Y tế xã Chân Sơn
Chi tiết
73 08216
Trạm Y tế xã Đạo Viện
Chi tiết
74 08217 Trạm Y tế xã Tứ Quận
Chi tiết
75 08218
Trạm Y tế xã Tiến Bộ
Chi tiết
 76  08218 Trạm Y tế xã Tiến Bộ  Chi tiết
77 08219
Trạm Y tế xã Tân Long
Chi tiết
78 08220
Trạm Y tế xã Tân Tiến
Chi tiết
79 08221
Trạm Y tế xã Thái Bình
Chi tiết
80 08222
Trạm Y tế xã Trung Sơn
Chi tiết
81 08223 Trạm Y tế xã Trung Trực
Chi tiết
82 08224
Trạm Y tế xã Trung Minh
Chi tiết
83 08225 Trạm Y tế xã Thắng Quân
Chi tiết
84 08227
Trạm Y tế xã Chiêu Yên
Chi tiết
85 08228
Trạm Y tế xã Mỹ Bằng
Chi tiết
86 08229 Trạm Y tế xã Phú Lâm
Chi tiết
87 08230
Trạm Y tế xã Phúc Ninh
Chi tiết
88 08231 Trạm Y tế xã Hoàng Khai
Chi tiết
89 08231  Trạm Y tế xã Hoàng Khai Chi tiết 
90 08233
Trạm Y tế xã Lang Quán
Chi tiết
91 08234
Trạm Y tế xã Lực Hành
Chi tiết
92 08236
Trạm Y tế xã Kim Phú
Chi tiết
93 08237 Trạm Y tế xã Kiến Thiết
Chi tiết
94 08238
Trạm Y tế xã Kim Quan
Chi tiết
95 08239
Trạm Y tế xã Quý Quân
Chi tiết
96 08240 Trạm Y tế xã Phúc Thịnh
Chi tiết
97 08242
Trạm Y tế xã Nhữ Hán
Chi tiết
98  08242  Trạm Y tế xã Nhữ Hán
 Chi tiết
99 08243 Trạm Y tế Thị trấn Tân Bình
Chi tiết
100 08243 Trạm Y tế Thị trấn Tân Bình  Chi tiết
101 08244
Trạm Y tế xã Xuân Vân
Chi tiết
102 08245
Trạm Y tế xã Trung Môn
Chi tiết
103  08xxx Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm y tế huyện Yên Sơn
Chi tiết
104 08xxx   Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
 Chi tiết
105 08xxx  Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
Chi tiết
106 08602
Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang
Chi tiết
107 08602  Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang  Chi tiết
108 08118
Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình
Chi tiết
109 08118 Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình Chi tiết
110 08xxx Trạm y tế Mỏ sắt và Cán thép Tuyên Quang
 Chi tiết
111 08xxx Bệnh xá Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang
Chi tiết 
112 08501  Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa   Chi tiet
113 08509 Trạm Y tế xã Xuân Quang   Chi tiết 
114 08510
Trạm Y tế xã Phúc Sơn
 Chi tiết
115 08511
 Trạm Y tế xã Kiên Đài
 Chi tiết
116 08512
Trạm Y tế xã Trung Hòa
 Chi tiết
117 08513
Trạm Y tế xã  Bình Nhân
 Chi tiết
118 08514
Trạm Y tế xã Trung Hà
Chi tiết 
119 08515 Trạm Y tế xã Hà Lang
 Chi tiết
120 08516
Trạm Y tế xã Linh Phú
 Chi tiết
121 08517 Trạm Y tế xã Tri Phú
 Chi tiết
122 08518
Trạm Y tế xã Bình Phú
 Chi tiết
123 08519
Trạm Y tế xã Nhân Lý
 Chi tiết
124 08520
Trạm Y tế xã Vinh Quang
Chi tiết 
125 08521
Trạm Y tế xã Yên Nguyên
 Chi tiết
126 08522 Trạm Y tế xã Tân An
 Chi tiết
127 08523
Trạm Y tế xã Phúc Thịnh
 Chi tiết
128 08524
Trạm Y tế xã Tân Thịnh
 Chi tiết
129 08525
Trạm Y tế xã Tân Mỹ
Chi tiết 
130 08527
Trạm Y tế xã Hùng Mỹ
 Chi tiết
131 08528
Trạm Y tế xã Xuân Quang
 Chi tiết
132 08529
Trạm Y tế xã Yên Lập
 Chi tiết
133 08530
Trạm Y tế xã Phú Bình
 Chi tiết
134 08531
Trạm Y tế xã Hòa An
 Chi tiết
135 08532
Trạm Y tế xã Ngọc Hội
 Chi tiết
136  08533 Trạm Y tế xã Kim Bình
 Chi tiết
137 08534
Trạm Y tế xã Hòa Phú
 Chi tiết
138 08401
Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên
 Chi tiết
139 08404
Trạm Y tế xã Yên Thuận
 Chi tiết
140 08405
Trạm Y tế xã Bạch Xa
 Chi tiết
141 08407 Trạm Y tế xã Minh Dân
 Chi tiết
142 08408
Trạm Y tế xã Tân Thành
 Chi tiết
143 08409
Trạm Y tế xã Minh Hương
 Chi tiết
144 08410
Trạm Y tế xã Bình Xa
 Chi tiết
145 08411
Trạm Y tế xã Yên Lâm
 Chi tiết
146 08412
Trạm Y tế xã Yên Phú
 Chi tiết
147 08413
Trạm Y tế xã Nhân Mục
 Chi tiết
148 08414
Trạm Y tế xã Thái Sơn
Chi tiết 
149 08415
Trạm Y tế xã Bằng Cốc
 Chi tiết
150 08416
Trạm Y tế xã Hùng Đức
 Chi tiết
151 08417
Trạm Y tế xã Đức Ninh
 Chi tiết
152 08418 Trạm Y tế xã Thành Long
 Chi tiết
153 08419 Trạm Y tế thị trấn Tân Yên
 Chi tiết
154 08420 Trạm Y tế xã Thái Hòa
 Chi tiết
155 08421
Trạm Y tế xã Phù Lưu
Chi tiết 
156 08002
Phòng khám đa khoa an sinh
 Chi tiết
157 08002 Phòng khám đa khoa an sinh Chi tiết
158  08002 Phòng khám đa khoa an sinh  Chi tiết
 159    Bệnh viện đa khoa tu nhân Hùng Vương  Chi tiết
160 08327
Trạm Y tế xã Tam Đa
 Chi tiết


STT Ngày cấp Mã đơn vị Nội dung Số lượng (tờ) Từ số Đến số Ghi chú
 1  28/11/2017 08120 - Phòng khám đa khoa 153
Cấp bs
100
0800010001
0800010100
 
2
 21/11/2017 0805 - BHXH huyện Yên Sơn
 Cấp bs
2.000
0800018001
0800020000
 
 3  03/11/2017 0806 - BHXH huyện Sơn Dương
 Cấp bs
100
0800000601
0800000700
 
 4  03/11/2017 0806 - BHXH huyện Sơn Dương  Cấp bs
300
0800003501
0800003800
 
 5  03/11/2017 0806 - BHXH huyện Sơn Dương
 Cấp bs
200
0800030301
0800030500
 
 6  03/11/2017  0806 - BHXH huyện Sơn Dương
Cấp bs
100
0800031001
0800031100
 
 7  26/10/2017  0803 - BHXH huyện Chiêm Hóa
Cấp bs
 200 0800022801
0800023000
 
 8  26/10/2017  0803 - BHXH huyện Chiem Hóa
 Cấp bs
300
0800023701
0800024000
 
 9  29/9/2017  0806 - BHXH huyện Sơn Dương
 Cấp bs
300
0800023401
0800023700
 
10  21/7/2017
 08104 - Bệnh viện Công an tỉnh
 Cấp bs
 300  0800023001  0800022300  
11  18/7/2017  08120 - Phòng khám đa khoa 153  Cấp bs  300  0800022001  0800022300  
12  02/8/2017  0805- Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn  Cấp bs  500  0800011501  0800012000  
13  02/8/2017  0805 -Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn  Cấp bs  500  0800011501  0800031000  
14  03/8/2017   0806 - Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương  Cấp bs  500  0800022301  0800022800  
15  07/8/2017  08002 - Phòng khám đa khoa An sinh  Cấp mới  100  0800023301  0800023400  
16  05/6/2017  08101-Bệnh viện đa khoa Tỉnh Tuyên Quang
 Cấp bs
 2.000  0800020001  0800022000  
17  05/6/2017  0805 - Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn
 Cấp bs
 12.800  080001201  0800014000  
18  20/3/2017
 08101 - Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang
Cấp mới
 40.000  0800038001  0800040000  
19  17/01/2017  08116 - Bệnh viện PHCN Hương Sen Cấp mới 100 0800001301 0800001400
20  16/01/2017  08203 - Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29 Cấp mới 100 0800000501 0800000600
21  16/01/2017  08201 - Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm Cấp mới 1.500 0800014001 0800015500
22  10/01/2017  08120 - Phòng khám đa khoa 153 Cấp mới 200 0800001101 0800001300
23  09/01/2017  08103 - BV Lao và bệnh phổi Tuyên Quang Cấp mới 100 0800003901 0800004000
24  09/01/2017  08202 - Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13 Cấp mới 100 0800003801 0800003900
25  04/01/2017  0801 - BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1.000 0800032001 0800033000
26  04/01/2017  0801 - BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1.000 0800036001 0800037000
27  04/01/2017  0801 - BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1.000 0800037001 0800038000
28  04/01/2017  0803 - BHXH huyện Chiêm Hóa Cấp mới 2.000 0800033001 0800035000
29  04/01/2017  0803- BHXH huyện Chiêm Hóa Cấp mới 1.000 0800035801 0800036800
30  04/01/2017  Trung tâm chăm sóc sức khỏe Tuyên Quang Cấp mới 100 0800003500 080003401
31  30/12/2016  08102-BV Y Dược cổ truyền tỉnh Cấp mới 500 0800000001 0800000500
32  30/12/2016  08104 - BV Công an tỉnh Cấp mới 400 0800000701 0800001100
33  30/12/2016  0806 - BHXH huyện Sơn Dương Cấp mới 2.000 800001401 0800003400
34  30/12/2016  0806 - BHXH huyện Sơn Dương Cấp mới 4.000 0800024001 0800028000
35  30/12/2016  08119-Phòng khám trung tâm phòng chống bệnh xã hội Cấp mới 100 0800030201 0800030300
36  30/12/2016  0804 - BHXH huyện Hàm Yên Cấp mới 2.200 0800028001 0800030200
37  30/12/2016  0805 - BHXH huyện Yên Sơn Cấp mới 7.500 0800004001 0800011500
38  30/12/2016  0805 - BHXH huyện Yên Sơn Cấp mới 4.000 0800016001 0800020000