Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
 
 STT Mã đơn vị Tên đơn vị KCB Xem DS
1 08101 Bệnh viện đa khoa khoa tỉnh Tuyên Quang
Chi tiết
 2 08101 Bệnh viện đa khoa khoa tỉnh Tuyên Quang  Chi tiết
  08101 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang  Chi tiết
  08101 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang  Chi tiết
  08101 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang  Chi tiết
3 08102  BV Y dược cổ truyền Tuyên Quang Chi tiết
  08102 Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang Chi tiết
  08102 Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang  Chi tiết
4 08103 BV Lao và Bệnh phổi Tuyên Quang
Chi tiết
5 08104 BV Công an tỉnh Tuyên Quang
Chi tiết
  08104 BV Công an tỉnh  Chi tiết
6 08116 BV Phục hồi chức năng Hương Sen
Chi tiết

08116 BV Phục hồi chức năng Hương Sen  Chi tiết
7 08119 Phòng khám Trung tâm phòng chống bệnh xã hội
Chi tiết
8 08120 Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết
9 08120
 Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết 
10  08120  Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết
11  08120  Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết 
12 08120
Phòng khám đa khoa 153
 Chi tiết
 13  08120 Phòng khám đa khoa 153  Chi tiết
 14 08120 Phòng khám đa khoa 153   Chi tiết
15 08120 Phòng khám đa khoa 153  Chi tiết
 16 08120 Phòng khám đa khoa 153  Chi tiết
  08120 Phòng khám đa khoa 153  Chi tiết
  08120 Phòng khám đa khoa 153  Chi tiết
  08120 Phòng khám đa khoa 153  Chi tiết
  08120 Phòng khám đa khoa 153  Chi tiết
17 08201 Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm
Chi tiết
  08201 Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm Chi tiết 
  08201 Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm  Chi tiết
18 08202 Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13
Chi tiết
19 08203 Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29
Chi tiết
  08203 Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29 Chi tiết 
20  08109  Trạm Y tế phường Tân Quang
Chi tiết 
21 08109
Trạm Y tế phường Tân Quang
Chi tiết
  08109 Trạm Y tế phường Tân Quang  Chi tiết
  08109 Trạm Y tế phường Tân Quang  Chi tiết
22 08107
Trạm Y tế phường Minh Xuân
Chi tiết
23 08108 Trạm Y tế phường Phan Thiết
Chi tiết
24 08108  Trạm Y tế phường Phan Thiết
 Chi tiết
25 08110
Trạm Y tế phường Ỷ La
Chi tiết
26  08110  Trạm Y tế phường Ỷ La Chi tiết
27  08110  Trạm Y tế phường Ỷ La
 Chi tiết
28 08111 Trạm Y tế xã Tràng Đà Chi tiết
29  08111  Trạm Y tế xã Tràng Đà
Chi tiết 
30 08112
Trạm Y tế phường Nông Tiến
Chi tiết
31  08112  Trạm Y tế phường Nông Tiến
 Chi tiết
32 08113
Trạm Y tế phường Hưng Thành
Chi tiết
33 08209
Trạm Y tế xã An Tường
Chi tiết
34  08210 Trạm Y tế xã An Khang
Chi tiết
35  08210  Trạm Y tế xã An Khang
 Chi tiết
36 08235
Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng
Chi tiết
37  08235  Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng
 Chi tiết
38  08235  Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng
 Chi tiết
39 08226 Trạm Y tế xã Thái Long
Chi tiết
40  08226  Trạm Y tế xã Thái Long
 Chi tiết
41 08213
Trạm Y tế xã Đội Cấn
Chi tiết
42 08115
Trạm Y tế phường Tân Hà
Chi tiết
43 08302
Bệnh xá công ty thăm dò khai thác khoáng sản 109
Chi tiết
44 08303
Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương
Chi tiết
45  08303 Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương  Chi tiết
  08303 Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương   Chi tiết
46 08304 Phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ
 Chi tiết
47  08304  Phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ
 Chi tiết
48 08307 Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
Chi tiết
49  08307  Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
 Chi tiết
50 08312 Trạm Y tế xã Tú Thịnh
Chi tiết
51 08313
Trạm Y tế xã Thượng Ấm
Chi tiết
52 08314 Trạm Y tế xã Cấp Tiến
Chi tiết
53 08315 Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi
Chi tiết
54 08316
Trạm Y tế xã Phúc Ứng
 Chi tiết
55 08323
Trạm Y tế xã Đại Phú
Chi tiết
56 08324 Trạm Y tế xã Phú Lương
Chi tiết
57 08325
Trạm Y tế xã Tuân Lộ
Chi tiết
58 08326 Trạm Y tế xã Thanh Phát
Chi tiết
59  08328  Trạm Y tế xã Sầm Dương
Chi tiết
60 08330
Trạm Y tế xã Hào Phú
Chi tiết
61 08332 Trạm Y tế xã Vân Sơn
Chi tiết
62 08333
Trạm Y tế xã Quyết Thắng
Chi tiết
63 08336 Trạm Y tế xã Đông Lợi
Chi tiết
64 08337
Trạm Y tế xã Chi Thiết
Chi tiết
65 08338
Trạm Y tế xã Sơn Nam
Chi tiết
  08331 Trạm Y tế xã Hồng Lạc  Chi tiết
66 08204 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn
Chi tiết
67 08204 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn  Chi tiết
68 08204  Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn Chi tiết
69 08204  Bệnh việ đa khoa huyện Yên Sơn  Chi tiết
 70 08204 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn  Chi tiết
71 08205
Bệnh viện đa khoa khu vực ATK
Chi tiết
 72 08205 Bệnh viện đa khoa khu vực ATK  Chi tiết
73 08206 Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10 Chi tiết
74 08206 Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10  Chi tiết
75 08206  Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10
 Chi tiết
76 08207
Phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn
Chi tiết
77 08207 Phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn  Chi tiết
78 08208
Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân Chi tiết
79 08211
Trạm Y tế xã Đội Bình
Chi tiết
80 08212
Trạm Y tế xã Nhữ Khê
Chi tiết
81 08214
Trạm Y tế xã Công Đa
Chi tiết
82 08215 Trạm Y tế xã Chân Sơn
Chi tiết
83 08216
Trạm Y tế xã Đạo Viện
Chi tiết
84 08217 Trạm Y tế xã Tứ Quận
Chi tiết
85 08218
Trạm Y tế xã Tiến Bộ
Chi tiết
86  08218 Trạm Y tế xã Tiến Bộ  Chi tiết
87 08219
Trạm Y tế xã Tân Long
Chi tiết
88 08220
Trạm Y tế xã Tân Tiến
Chi tiết
89 08221
Trạm Y tế xã Thái Bình
Chi tiết
90 08222
Trạm Y tế xã Trung Sơn
Chi tiết
91 08223 Trạm Y tế xã Trung Trực
Chi tiết
92 08224
Trạm Y tế xã Trung Minh
Chi tiết
93 08225 Trạm Y tế xã Thắng Quân
Chi tiết
94 08227
Trạm Y tế xã Chiêu Yên
Chi tiết
95 08228
Trạm Y tế xã Mỹ Bằng
Chi tiết
96 08229 Trạm Y tế xã Phú Lâm
Chi tiết
97 08230
Trạm Y tế xã Phúc Ninh
Chi tiết
98 08231 Trạm Y tế xã Hoàng Khai
Chi tiết
99 08231  Trạm Y tế xã Hoàng Khai Chi tiết 
100 08234
Trạm Y tế xã Lực Hành
Chi tiết
101 08236
Trạm Y tế xã Kim Phú
Chi tiết
102 08236 Trạm Y tế xã Kim Phú  Chi tiết
103 08237 Trạm Y tế xã Kiến Thiết
Chi tiết
104 08238
Trạm Y tế xã Kim Quan
Chi tiết
105 08239
Trạm Y tế xã Quý Quân
Chi tiết
106 08242
Trạm Y tế xã Nhữ Hán
Chi tiết
107  08242  Trạm Y tế xã Nhữ Hán
 Chi tiết
108 08243 Trạm Y tế Thị trấn Tân Bình
Chi tiết
109 08243 Trạm Y tế Thị trấn Tân Bình  Chi tiết
110 08244
Trạm Y tế xã Xuân Vân
Chi tiết
111 08245
Trạm Y tế xã Trung Môn
Chi tiết
112  08xxx Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm y tế huyện Yên Sơn
Chi tiết
113 08xxx   Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
 Chi tiết
114 08xxx  Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
Chi tiết
115 08602
Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang
Chi tiết
116 08602 Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang  Chi tiết
  08602 Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang  Chi tiết
  08602 Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang Chi tiết 
  08625 Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa  Chi tiết
117 08118
Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình
Chi tiết
118 08118 Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình Chi tiết
119 08xxx Trạm y tế Mỏ sắt và Cán thép Tuyên Quang
 Chi tiết
1200 08xxx Bệnh xá Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang
Chi tiết 
121 08501  Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa   Chi tiet
  08501 Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa  Chi tiết
122 08509 Trạm Y tế xã Xuân Quang   Chi tiết 
123 08510
Trạm Y tế xã Phúc Sơn
 Chi tiết
124 08511
 Trạm Y tế xã Kiên Đài
 Chi tiết
125 08512
Trạm Y tế xã Trung Hòa
 Chi tiết
126 08513
Trạm Y tế xã  Bình Nhân
 Chi tiết
127 08514
Trạm Y tế xã Trung Hà
Chi tiết 
128 08515 Trạm Y tế xã Hà Lang
 Chi tiết
129 08516
Trạm Y tế xã Linh Phú
 Chi tiết
130 08517 Trạm Y tế xã Tri Phú
 Chi tiết
131 08518
Trạm Y tế xã Bình Phú
 Chi tiết
132 08519
Trạm Y tế xã Nhân Lý
 Chi tiết
133 08520
Trạm Y tế xã Vinh Quang
Chi tiết 
134 08521
Trạm Y tế xã Yên Nguyên
 Chi tiết
135 08522 Trạm Y tế xã Tân An
 Chi tiết
136 08523
Trạm Y tế xã Phúc Thịnh
 Chi tiết
137 08524
Trạm Y tế xã Tân Thịnh
 Chi tiết
138 08525
Trạm Y tế xã Tân Mỹ
Chi tiết 
139 08527
Trạm Y tế xã Hùng Mỹ
 Chi tiết
140 08528
Trạm Y tế xã Xuân Quang
 Chi tiết
141 08529
Trạm Y tế xã Yên Lập
 Chi tiết
142 08530
Trạm Y tế xã Phú Bình
 Chi tiết
143 08531
Trạm Y tế xã Hòa An
 Chi tiết
144 08532
Trạm Y tế xã Ngọc Hội
 Chi tiết
145  08533 Trạm Y tế xã Kim Bình
 Chi tiết
146 08534
Trạm Y tế xã Hòa Phú
 Chi tiết
147 08401
Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên
 Chi tiết
  08401 Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên  Chi tiết
  08401 Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên  Chi tiết
148 08404
Trạm Y tế xã Yên Thuận
 Chi tiết
  08404 Trạm Y tế xã Yên Thuận  Chi tiết
149 08405
Trạm Y tế xã Bạch Xa
 Chi tiết
  08405 Trạm Y tế xã Bạch Xa  Chi tiết
  08406 Trạm Y tế xã Minh Khương  Chi tiết
150 08407 Trạm Y tế xã Minh Dân
 Chi tiết
  08407 Trạm Y tế xã Minh Dân Chi tiết 
151 08408
Trạm Y tế xã Tân Thành
 Chi tiết
  08408 Trạm Y tế xã Tân Thành  Chi tiết
152 08409
Trạm Y tế xã Minh Hương
 Chi tiết
  08409 Trạm Y tế xã Minh Hương   Chi tiết
153 08410
Trạm Y tế xã Bình Xa
 Chi tiết
  08410 Trạm Y tế xã Bình Xa  Chi tiết
154 08411
Trạm Y tế xã Yên Lâm
 Chi tiết
155 08412
Trạm Y tế xã Yên Phú
 Chi tiết
  08412 Trạm Y tế xã Yên Phú Chi tiết 
156 08413
Trạm Y tế xã Nhân Mục
 Chi tiết
  08413 Trạm Y tế xã Nhân Mục  Chi tiết
157 08414
Trạm Y tế xã Thái Sơn
Chi tiết 
  08415 Trạm Y tế xã Tân Thành  Chi tiết
158 08415
Trạm Y tế xã Bằng Cốc
 Chi tiết
  08415 Trạm Y tế xã Bằng Cốc  Chi tiết
159 08416
Trạm Y tế xã Hùng Đức
 Chi tiết
  08416 Trạm Y tế xã Hùng Đức  Chi tiết
160 08417
Trạm Y tế xã Đức Ninh
 Chi tiết
  08417 Trạm Y tế xã Đức Ninh   Chi tiết
161 08418 Trạm Y tế xã Thành Long
 Chi tiết
  08418 Trạm Y tế xã Thành Long  Chi tiết
162 08419 Trạm Y tế thị trấn Tân Yên
 Chi tiết
163 08420 Trạm Y tế xã Thái Hòa
 Chi tiết
  08420 Trạm Y tế xã Thái Hòa  Chi tiết
164 08421
Trạm Y tế xã Phù Lưu
Chi tiết 
  08421 Trạm Y tế xã Phù Lưu  Chi tiết
165 08002
Phòng khám đa khoa an sinh
 Chi tiết
166 08002 Phòng khám đa khoa an sinh Chi tiết
167 08002 Phòng khám đa khoa an sinh  Chi tiết
 168 08002 Phòng khám đa khoa an sinh  Chi tiết
 169 08002 Phòng khám đa khoa An Sinh  Chi tiết
170 08003 Phòng khám đa khoa Quốc tế An Sinh  Chi tiết 
  08003 Phòng khám đa khoa Quốc tế An Sinh  Chi tiết
 171 08001 Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt  Chi tiết
 172 08001 Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt  Chi tiết
 173 08001 Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt  Chi tiết
  08001 Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt  Chi tiết
  08101 Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt Chi tiết 
174    Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương  Chi tiết
175 08327
Trạm Y tế xã Tam Đa
 Chi tiết


STT Ngày cấp Mã đơn vị Nội dung Số lượng (tờ) Từ số Đến số Ghi chú
1 05/6/2018  0805 - BHXH huyện Yên Sơn Cấp bs  2.000  0800012001  0800014000   
 2  17/5/2018  0805 - BHXH huyện Yên Sơn Cấp bs  1.000  0800000001  0800001000   
3 15/5/2018 0802 - BHXH huyện Na Hang Cấp mới 1.000  0800005001  0800006000   
4 07/5/2018 0801 - BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới  1.000  0800004001  0800005000   
07/5/2018  0801 - BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới  2.000  0800016001  0800018000   
6 04/5/2018 0806 - BHXH huyện Sơn Dương  Cấp bs 2.000  0800002001  0800004000   
7 16/4/2018 08002 - Phòng khám đa khoa An Sinh  Cấp mới 200  0800015801  0800016000   
09/4/2018 0805 - BHXH huyện Yên Sơn Cấp mới  2.000  0800006001  0800008000   
9 09/4/208 0806 - BHXH huyện Sơn Dương Cấp bs  300  0800009601  0800009900   
10 28/3/2018 0803 - BHXH huyện Chiêm Hóa   Cấp mới 500  0800015301  0800015800   
 11  27/3/2018 0806 - BHXH huyện Sơn Dương  Cấp mới 300  0800015001  0800015300   
12 28/11/2017 08120 - Phòng khám đa khoa 153
Cấp bs
100
0800010001
0800010100
 
13 
21/11/2017 0805 - BHXH huyện Yên Sơn
 Cấp bs
2.000
0800018001
0800020000
 
14 03/11/2017 0806 - BHXH huyện Sơn Dương
 Cấp bs
100
0800000601
0800000700
 
15 03/11/2017 0806 - BHXH huyện Sơn Dương  Cấp bs
300
0800003501
0800003800
 
16 03/11/2017 0806 - BHXH huyện Sơn Dương
 Cấp bs
200
0800030301
0800030500
 
17 03/11/2017 0806 - BHXH huyện Sơn Dương
Cấp bs
100
0800031001
0800031100
 
18  26/10/2017 0803 - BHXH huyện Chiêm Hóa
Cấp bs
 200 0800022801
0800023000
 
19  26/10/2017 0803 - BHXH huyện Chiêm Hóa
 Cấp bs
300
0800023701
0800024000
 
20  29/9/2017 0806 - BHXH huyện Sơn Dương
 Cấp bs
300
0800023401
0800023700
 
21 21/7/2017
8104 - Bệnh viện Công an tỉnh
 Cấp bs
 300  0800023001  0800022300  
22 18/7/2017 08120 - Phòng khám đa khoa 153  Cấp bs  300  0800022001  0800022300  
23 02/8/2017 0805- Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn  Cấp bs  500  0800011501  0800012000  
24 02/8/2017 0805 -Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn  Cấp bs  500  0800011501  0800031000  
25 03/8/2017  0806 - Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương  Cấp bs  500  0800022301  0800022800  
26 07/8/2017 08002 - Phòng khám đa khoa An sinh  Cấp mới  100  0800023301  0800023400  
27 05/6/2017 08101-Bệnh viện đa khoa Tỉnh Tuyên Quang
 Cấp bs
 2.000  0800020001  0800022000  
28 05/6/2017 0805 - Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn
 Cấp bs
 12.800  080001201  0800014000  
29 20/3/2017
08101 - Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang
Cấp mới
 40.000  0800038001  0800040000  
30 17/01/2017 08116 - Bệnh viện PHCN Hương Sen Cấp mới 100 0800001301 0800001400
31 16/01/2017 08203 - Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29 Cấp mới 100 0800000501 0800000600
32 16/01/2017 08201 - Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm Cấp mới 1.500 0800014001 0800015500
33 10/01/2017 08120 - Phòng khám đa khoa 153 Cấp mới 200 0800001101 0800001300
34 09/01/2017 08103 - BV Lao và bệnh phổi Tuyên Quang Cấp mới 100 0800003901 0800004000
35 09/01/2017 08202 - Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13 Cấp mới 100 0800003801 0800003900
36 04/01/2017 0801 - BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1.000 0800032001 0800033000
37 04/01/2017 0801 - BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1.000 0800036001 0800037000
38 04/01/2017 0801 - BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1.000 0800037001 0800038000
39 04/01/2017 0803 - BHXH huyện Chiêm Hóa Cấp mới 2.000 0800033001 0800035000
40 04/01/2017 0803- BHXH huyện Chiêm Hóa Cấp mới 1.000 0800035801 0800036800
41 04/01/2017 Trung tâm chăm sóc sức khỏe Tuyên Quang Cấp mới 100 0800003500 080003401
42 30/12/2016 08102-BV Y Dược cổ truyền tỉnh Cấp mới 500 0800000001 0800000500
43 30/12/2016 08104 - BV Công an tỉnh Cấp mới 400 0800000701 0800001100
44 30/12/2016 0806 - BHXH huyện Sơn Dương Cấp mới 2.000 800001401 0800003400
45 30/12/2016 0806 - BHXH huyện Sơn Dương Cấp mới 4.000 0800024001 0800028000
46 30/12/2016 08119-Phòng khám trung tâm phòng chống bệnh xã hội Cấp mới 100 0800030201 0800030300
47 30/12/2016 0804 - BHXH huyện Hàm Yên Cấp mới 2.200 0800028001 0800030200
48 30/12/2016 0805 - BHXH huyện Yên Sơn Cấp mới 7.500 0800004001 0800011500
49 30/12/2016  0805 - BHXH huyện Yên Sơn Cấp mới 4.000 0800016001 0800020000

Text/HTML