Hôm nay: Ngày 21 tháng 10 năm 2017
Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu trong công việc, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017./.
 STT Mã đơn vị Tên đơn vị KCB Xem DS
08101 Bệnh viện đa khoa khoa tỉnh Tuyên Quang
Chi tiết
2 08102  BV Y dược cổ truyền Tuyên Quang Chi tiết
3 08103 BV Lao và Bệnh phổi Tuyên Quang
Chi tiết
 4 08104 BV Công an tỉnh Tuyên Quang
Chi tiết
 5 08116 BV Phục hồi chức năng Hương Sen
Chi tiết
 6 08119 Phòng khám Trung tâm phòng chống bệnh xã hội
Chi tiết
 7 08120 Phòng khám đa khoa 153
Chi tiết
      Chi tiết 
      Chi tiết
 8 08201 Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm
Chi tiết
 9 08202 Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13
Chi tiết
 10 08203 Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29
Chi tiết
11 08109
Trạm Y tế phường Tân Quang
Chi tiết
Chi tiết
 12 08107
Trạm Y tế phường Minh Xuân
Chi tiết
 13 08108 Trạm Y tế phường Phan Thiết
Chi tiết
Chi tiết
 14 08110
Trạm Y tế phường Ỷ La
Chi tiết
Chi tiết
 15 08111 Trạm Y tế xã Tràng Đà Chi tiết
 16 08112
Trạm Y tế phường Nông Tiến
Chi tiết
Chi tiết
17 08113
Trạm Y tế phường Hưng Thành
Chi tiết
 18 08209
Trạm Y tế xã An Tường
Chi tiết
 19  08210 Trạm Y tế xã An Khang
Chi tiết
 20 08235
Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng
Chi tiết
 21 08226 Trạm Y tế xã Thái Long
Chi tiết
22
08213
Trạm Y tế xã Đội Cấn
Chi tiết
 23 08115
Trạm Y tế phường Tân Hà
Chi tiết
 24 08302
Bệnh xá công ty thăm dò khai thác khoáng sản 109
Chi tiết
25
08303
Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương
Chi tiết
26
08304 Phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ
 Chi tiết
 Chi tiết
27
08307 Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
Chi tiết
28
08312 Trạm Y tế xã Tú Thịnh
Chi tiết
29
08313
Trạm Y tế xã Thượng Ấm
Chi tiết
 30 08314 Trạm Y tế xã Cấp Tiến
Chi tiết
 31 08315 Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi
Chi tiết
32
08316
Trạm Y tế xã Phúc Ứng
 Chi tiết
33
08323
Trạm Y tế xã Đại Phú
Chi tiết
 34 08324 Trạm Y tế xã Phú Lương
Chi tiết
 35 08325
Trạm Y tế xã Tuân Lộ
Chi tiết
 36 08326 Trạm Y tế xã Thanh Phát
Chi tiết
 37  08328  Trạm Y tế xã Sầm Dương
Chi tiết
 38 08330
Trạm Y tế xã Hào Phú
Chi tiết
 39 08332 Trạm Y tế xã Vân Sơn
Chi tiết
 40 08333
Trạm Y tế xã Quyết Thắng
Chi tiết
 41 08336 Trạm Y tế xã Đông Lợi
Chi tiết
 42 08337
Trạm Y tế xã Chi Thiết
Chi tiết
 43 08338
Trạm Y tế xã Sơn Nam
Chi tiết
 44 08204 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn
Chi tiết
Chi tiết_BS
       Chi tiết BS 2
 45 08205
Bệnh viện đa khoa khu vực ATK
Chi tiết
 46 08206 Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10 Chi tiết
       Chi tiết
 47 08207
Phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn
Chi tiết
 48 08208
Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân Chi tiết
 49 08211
Trạm Y tế xã Đội Bình
Chi tiết
 50 08212
Trạm Y tế xã Nhữ Khê
Chi tiết
 51 08214
Trạm Y tế xã Công Đa
Chi tiết
 52 08215 Trạm Y tế xã Chân Sơn
Chi tiết
 53 08216
Trạm Y tế xã Đạo Viện
Chi tiết
 54 08217 Trạm Y tế xã Tứ Quận
Chi tiết
 55 08218
Trạm Y tế xã Tiến Bộ
Chi tiết
 56 08219
Trạm Y tế xã Tân Long
Chi tiết
 57 08220
Trạm Y tế xã Tân Tiến
Chi tiết
 58 08221
Trạm Y tế xã Thái Bình
Chi tiết
 59 08222
Trạm Y tế xã Trung Sơn
Chi tiết
 60 08223 Trạm Y tế xã Trung Trực
Chi tiết
 61 08224
Trạm Y tế xã Trung Minh
Chi tiết
 62 08225 Trạm Y tế xã Thắng Quân
Chi tiết
 63 08227
Trạm Y tế xã Chiêu Yên
Chi tiết
 64 08228
Trạm Y tế xã Mỹ Bằng
Chi tiết
 65 08229 Trạm Y tế xã Phú Lâm
Chi tiết
 66 08230
Trạm Y tế xã Phúc Ninh
Chi tiết
 67 08231 Trạm Y tế xã Hoàng Khai
Chi tiết
 68 08233
Trạm Y tế xã Lang Quán
Chi tiết
 69 08234
Trạm Y tế xã Lực Hành
Chi tiết
 70 08236
Trạm Y tế xã Kim Phú
Chi tiết
 71 08237 Trạm Y tế xã Kiến Thiết
Chi tiết
 72 08238
Trạm Y tế xã Kim Quan
Chi tiết
 73 08239
Trạm Y tế xã Quý Quân
Chi tiết
 74 08240 Trạm Y tế xã Phúc Thịnh
Chi tiết
 75 08242
Trạm Y tế xã Nhữ Hán
Chi tiết
 76 08243 Trạm Y tế xã Tân Bình
Chi tiết
 77 08244
Trạm Y tế xã Xuân Vân
Chi tiết
 78 08245
Trạm Y tế xã Trung Môn
Chi tiết
 79   Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản
Chi tiết
 80   Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
Chi tiết
Chi tiết
81
08602
Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang
Chi tiết
 82 08118
Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình
Chi tiết
      Chi tiết 
 83
 Trạm y tế Mỏ sắt và Cán thép Tuyên Quang
 Chi tiết
 84    Bệnh xá Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang
Chi tiết 
 85 08501  Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa   Chi tiet
 86  08509 Trạm Y tế xã Xuân Quang   Chi tiết 
 87 08510
Trạm Y tế xã Phúc Sơn
 Chi tiết
 88 08511
 Trạm Y tế xã Kiên Đài
 Chi tiết
89
08512
Trạm Y tế xã Trung Hòa
 Chi tiết
 90 08513
Trạm Y tế xã  Bình Nhân
 Chi tiết
 91 08514
Trạm Y tế xã Trung Hà
Chi tiết 
 92 08515 Trạm Y tế xã Hà Lang
 Chi tiết
 93 08516
Trạm Y tế xã Linh Phú
 Chi tiết
94
08517 Trạm Y tế xã Tri Phú
 Chi tiết
 95 08518
Trạm Y tế xã Bình Phú
 Chi tiết
 96 08519
Trạm Y tế xã Nhân Lý
 Chi tiết
 97 08520
Trạm Y tế xã Vinh Quang
Chi tiết 
 98 08521
Trạm Y tế xã Yên Nguyên
 Chi tiết
99
08522 Trạm Y tế xã Tân An
 Chi tiết
 100 08523
Trạm Y tế xã Phúc Thịnh
 Chi tiết
 101 08524
Trạm Y tế xã Tân Thịnh
 Chi tiết
102
08525
Trạm Y tế xã Tân Mỹ
Chi tiết 
 103 08527
Trạm Y tế xã Hùng Mỹ
 Chi tiết
 104 08528
Trạm Y tế xã Xuân Quang
 Chi tiết
 105 08529
Trạm Y tế xã Yên Lập
 Chi tiết
 106 08530
Trạm Y tế xã Phú Bình
 Chi tiết
 107 08531
Trạm Y tế xã Hòa An
 Chi tiết
108
08532
Trạm Y tế xã Ngọc Hội
 Chi tiết
 109  08533 Trạm Y tế xã Kim Bình
 Chi tiết
 110 08534
Trạm Y tế xã Hòa Phú
 Chi tiết
 111 08401
Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên
 Chi tiết
112
08404
Trạm Y tế xã Yên Thuận
 Chi tiết
 113 08405
Trạm Y tế xã Bạch Xa
 Chi tiết
 114  08407 Trạm Y tế xã Minh Dân
 Chi tiết
 115 08408
Trạm Y tế xã Tân Thành
 Chi tiết
 116 08409
Trạm Y tế xã Minh Hương
 Chi tiết
 117 08410
Trạm Y tế xã Bình Xa
 Chi tiết
 118 08411
Trạm Y tế xã Yên Lâm
 Chi tiết
 119 08412
Trạm Y tế xã Yên Phú
 Chi tiết
120
08413
Trạm Y tế xã Nhân Mục
 Chi tiết
 121 08414
Trạm Y tế xã Thái Sơn
Chi tiết 
122
08415
Trạm Y tế xã Bằng Cốc
 Chi tiết
 123 08416
Trạm Y tế xã Hùng Đức
 Chi tiết
 124 08417
Trạm Y tế xã Đức Ninh
 Chi tiết
 125  08418 Trạm Y tế xã Thành Long
 Chi tiết
 126  08419 Trạm Y tế thị trấn Tân Yên
 Chi tiết
 127  08420 Trạm Y tế xã Thái Hòa
 Chi tiết
128
08421
Trạm Y tế xã Phù Lưu
Chi tiết 
 129 08002
Phòng khám đa khoa an sinh
 Chi tiết
 130 08307
Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
 Chi tiết
       Chi tiết
131
08327
Trạm Y tế xã Tam Đa
 Chi tiết


STT Ngày cấp Mã đơn vị Nội dung Số lượng Từ số Đến số Ghi chú
 1  18/7/2017  08120- Phòng khám đa khoa 153  Cấp bs  300  0800022001  0800022300  
 2  21/7/2017  08104- Bệnh viên Công an tỉnh  Cấp bs  300  0800023001  0800023300  
 3  02/8/2017  Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn  Cấp bs  500  0800011501  0800012000  
     Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn  Cấp bs  500  0800011501  0800031000  
 4 03/8/2017   Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương  Cấp bs  500  0800022301  0800022800  
 5  07/8/2017  08002- Phòng khám đa khoa An sinh  Cấp mới  100  0800023301  0800023400  
6 05/6/2017  08101-Bệnh viện đa khoa Tỉnh Tuyên Quang
 Cấp bs
 2.000  0800020001  0800022000  
 7  05/6/2017  Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn
 Cấp bs
 12.800  080001201  0800014000  
8 20/3/2017
 08101-Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang
Cấp mới
 40.000  0800038001  0800040000  
9 17/01/2017 08116- Bệnh viện PHCN Hương Sen Cấp mới 100 0800001301 0800001400
10 16/01/2017 08203- Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29 Cấp mới 100 0800000501 0800000600
11 16/01/2017 08201- Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm Cấp mới 1,500 0800014001 0800015500
12 10/01/2017 08120- Phòng khám đa khoa 153 Cấp mới 200 0800001101 0800001300
13 09/01/2017 08103- BV Lao và bệnh phổi Tuyên Quang Cấp mới 100 0800003901 0800004000
14 09/01/2017 08202- Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13 Cấp mới 100 0800003801 0800003900
15 04/01/2017 BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1,000 0800032001 0800033000
16 04/01/2017 BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1,000 0800036001 0800037000
17 04/01/2017 BHXH thành phố Tuyên Quang Cấp mới 1,000 0800037001 0800038000
18 04/01/2017 BHXH huyện Chiêm Hóa Cấp mới 2,000 0800033001 0800035000
19 04/01/2017 BHXH huyện Chiêm Hóa Cấp mới 1,000 0800035801 0800036800
20 04/01/2017 Trung tâm chăm sóc sức khỏe Tuyên Quang Cấp mới 100 0800003500 080003401
21 30/12/2016 08102-BV Y Dược cổ truyền tỉnh Cấp mới 500 0800000001 0800000500
22 30/12/2016 08104 - BV Công an tỉnh Cấp mới 400 0800000701 0800001100
23 30/12/2016 BHXH huyện Sơn Dương Cấp mới 2,000 800001401 0800003400
24 30/12/2016 BHXH huyện Sơn Dương Cấp mới 4,000 0800024001 0800028000
25 30/12/2016 08119-Phòng khám trung tâm phòng chống bệnh xã hội Cấp mới 100 0800030201 0800030300
26 30/12/2016 BHXH huyện Hàm Yên Cấp mới 2,200 0800028001 0800030200
27 30/12/2016 BHXH huyện Yên Sơn Cấp mới 7,500 0800004001 0800011500
28 30/12/2016 BHXH huyện Yên Sơn Cấp mới 4,000 0800016001 0800020000